Inventarisatie digitalisering cultuurproducerende instellingen

Op 17 maart verscheen het rapport 'Inventarisatie digitalisering cultuurproducerende instellingen'.

Cultuurproducerende instellingen produceren veel productiegebonden materiaal. Anders dan voor erfgoedinstellingen, behoort het gestructureerd archiveren en digitaliseren van de collecties niet tot hun prioriteiten. In het beleid van het ministerie van OCW is digitalisering een speerpunt, blijkend onder meer uit de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed (NDE). Erfgoedinstellingen zijn wel reeds actief hun collecties aan het digitaliseren om deze te beheren en ze bruikbaar en zichtbaar te maken. Idealiter zouden ook cultuurproducerende instellingen in de podiumkunsten, presentatie-instellingen, design en e-cultuur hun productiegebonden materiaal archiveren en digitaliseren. De taken van cultuurproducerende instellingen liggen echter niet in de sfeer van behoud en beheer van collecties (het bewaren), maar op het maken en tonen van werken, die vaak maar één seizoen te horen of te zien zijn.

Digital Betacam cleaning at LIMA. Picture: LIMA.

 

In 2015 heeft de Raad voor Cultuur aandacht gevraagd voor de situatie van de archieven bij cultuurproducerende instellingen, omdat ook hun productiegebonden materiaal interessant is in het kader van erfgoedbehoud. De eerste stap hiertoe is het in beeld brengen van de huidige stand van zaken rond archivering en digitalisering door cultuurproducerende instellingen. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en de Raad voor Cultuur is dit nu geinventariseerd. LIMA had zitting in de begeledingscommissie.

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/03/17/inventarisatie-digitalisering-cultuurproducerende-instellingen

 

Het rapport bevat geen beleidsaanbevelingen. De Raad zal het gebruiken bij zijn advies over de BIS.

Nederlands
logo vlaamse overheid